Táto stránka prináša prehľad vybraných zákonov a predpisov. Na ich prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program AdobeReader, ktorý si môžete stiahnuť tu.     

 

kon_181/1995_Zb._O_pozemkovych_spolocenstvach.pdf - zrušený, nahradený zák. č.97/2013

Zákon 97-2013 O npozemkových spoločenstvách.pdf (80,4 kB)

 

 

Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

Vyhláška 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií

Vyhláška 397/2006 Z.z. o lesnej stráži

Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu...

Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb

Oblasť poľovníctva

 

Zákon 23/1962 Zb. o poľovníctve

 

 

Vyhláška 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

 

 

Vyhláška 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

 

 

Vyhláška 368/1997 Z.z. o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí

 

 

Vyhláška 91/1997 Z.z. o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov

 

 

Vyhláška 229/2001 Z.z. o spôsobe kontroly ulovenej

 

 

Oblasť lesného reprodukčného materiálu

 

 

 

Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti

Zákon 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov

Vyhláška 571/2004 Z.z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní

Ostatné zákony

 

Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov

 

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com